Sunday, December 14, 2008

စီမံကိန်းနှင့်ပုံစံထုတ်လုပ်ပုံ အခြေခံလိုအပ်ချက်များစီမံကိန်းနှင့်ပုံစံထုတ်လုပ်ပုံ အခြေခံလိုအပ်ချက် : လုံလောက်သောခွင့်ပြုသည့်အချိန်အ တာအတွင်း အဆောက်အအုံအားလုံး၏အသစ်ဆောက်လုပ ်ခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အုံဖွံြ ဖိုးတိုးတက်မှုသေချာအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်ထ ိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တည်ဆဲမိလ္လာ သိမ်းအညစ်အကြေးစနစ်၏ တ ည်တံခိုင်မြဲမှုကိို လျော့ပါးစေသည်။
၎င်းအပြင်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရာပုံစံန ှင့်လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းနှင့်ပုံစံထုတ်လုပ်ပုံသည်် အသစ်ဆောက်လုပ်ရေး၏ကျန်းမာရေးနှင ့်ညီညွှတ်သော၊ မိလ္လာရေမြောင်းလမ်းကြောင်း ဖောက်၍ ရေစစ်ထုတ်ရန် လည်းဘဲအရေးကြီးပါ၏။
လက်တွေ့အားဖြင့် မိလ္လာပိုက်သေချာအောင် အနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆာင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိနိ ုင်ပါသည်။ အသစ််တည်ဆောက် ပြူပြင်မှု အားလုံးတွင် အတွင်းအားဖြင်သန့်စင်သောရေပိုက်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ရေနုတ်မြောင် းစနစ်ကို လုပ်ပေးသည်။ ၎င်းစနစ်သည် အများပြည်သူများနှင့်ပတ ်သက်၍အတွင်းပိုင်းမိလ္လာပိုက်လမ် းကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အားဖြင့်ပိုင်ရှင် (သို့)နေထိုင်သူများ၏ အိမ်ရာကို တ ိုးတက်ဖွံဖြိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါ သည်။
စီမံကိန်းနှင့်ပုံစံထုတ်လုပ်ပုံ၏ အတွင်းပိုင်းရေမြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့် အများပြည်သူမိလ္လာပိုက်ဆက်သွယ်ရန် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များ လိုက်နာသင့်ပါသည်။

(က)
တည်ဆောက်ပြုပြင်မှုတခုတွင်တည်ဆဲမ ိလ္လာပိုက်နှင့်အဆောက်အအုံ၏တည်နေ ရာအတွင်းချိတ်ဆက်၍အသုံးပြုသင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းဆက်သွယ်မှုမရရှိခဲ့လျင် အနီးဆုံးသော အများပြည်သူသုံး မိလ္လာပိုက်မှတဆင့်် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ တရားဝင်အသိပေး အကြောင်းကြား၍ သုံးသင့်ပါ သည်။

(ခ)
မြင့်သောအိမ်ရာအဆောက်အုံသစ်များ ဖြင့်စည်ပင်တိုးတက်သောနယ်မြေ၊အသ စ်တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် သိပ်သည်းမှုလွန်ကဲသော အိပ်ခန်းတွဲတိုက်တန်းများနှင့် တိုက်ခန်းများသည်အတွင်းပိုင်း ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းမှတဆင့် လမ်းအောက်ရှိ ရေဆိုးပြွန်စသည့်ကို ဆင်းသက်စစ်ဆေးနို င်ရန် ဖောက်ထားသည့်အဖုံး ပါလူဆင်းပေါက်နှင့် ဆက်သွယ်သင့်သ ည်။

(ဂ)
တစ်လုံးချင်းအိမ်ရာများအတွက်ရေေ မြာင်းစီးဆင်းမှုပြုလုပ်နိုင်သည် ့အများပြည်သူသုံးရေဆိုးပိုက်မှတ ဆင့်ဖော်သည့်လမ်းဆုံ(သို့)Yအဆက် တို့ဆက်သွယ်သည်။ ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးနေရာတို့ကိုစစ ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်မြေအောက် လိုဏ်ခန်းအတွင်းတည် ဆောက်ပြုပြင်မှုတည်နေရာသည် မီတာ၂. ၅နယ်နမိတ်ဝေးလျက်တည်ရှိသင့်သည်။
(ဃ)
အသစ်သေးငယ်သောမိလ္လာပိုက်နေရာကို ချမှတ်ရန်စီးဆင်းအားပိုကောင်းရန် ဖောက်ထုတ်သည့်တစ်ခန်းတွဲအိမ်ရာတန်း၏ တည်ဆောက်ပြုပြင်မှု၊ အသစ်မိလ္လာပိုက်ဆက်သွယ်ရန် အများပြည်သူရေဆိုးပိုက်မှတဆင့် ဖော်သည့်လမ်းဆုံ (သို့) Yအဆက်ဆက် သွယ်ခြင်းတို့ကို အောက်ပါအကြောင်းရာများဖြင့် စံသတ်မှတ်သည်။
(၁)
နောက်ဆုံးလမ်းအောက်ရှိရေဆိုးပြွ န်စသည့်ကိုဆင်းသက်စစ်ဆေးနိုင်ရန ်ဖောက်ထားသည့် အဖုံးပါလူဆင်းပေါက်တည်ရှိသည့် နောက်ဆုံး အိမ်ရာယူနစ်အတွင်း ၅၀မီတာ ထက်ပိုေဝေးလျက် ဆက်သွယ်မှု၏ ဆုံမှတ်ထားရန်မသင့်တော်ပါ။
(၂)
တည်ဆဲရေမြောင်းစီးဆင်း/လိုက်နာ ဆက်သွယ်ထားသည့် ရေမြောင်းမှ နောက်ဆုံးလမ်းအောက်ရှိ ရေဆိုးပြွန်စသည်ကို ဆင်းသက်စစ် ဆးနိုင်ရန် ဖောက်ထားသည့်အဖုံးပါ လူဆင်းပေါက်သို့ပမာဏ၏ တည်ဆဲရေမြောင်း (သို့) မီတာ၂၀၀အချင်းသည် မည်သည့်အရာမဆို ပိုမိုသေးငယ်ရမည်။ အသစ်သေးငယ်သောမိလ္လာပိုက်နေရာကို ရေဆန်၏နောက်ဆုံးလမ်းအောက်ရှိရေဆိုးပြွန်စသည့်တိုကို ဆင်းသက်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဖောက်ထားသည့်အဖုံးပါလူဆင်းပေါက်သည် ဘယ်လိုနည်းနှင့်ဖြစ်စေ ကျန်ရှိသည့်အများဆုံး မီတာ၂၀၀ အချင်း ပမာဏ ရှိသင့်သည်။
(မှတ်ချက်။ ။တည်ဆဲမိလ္လာပိုက်မှတဆင့် လမ်းအောက်ရှိ ရေဆိုးပြွန်စသည် ကိုဆင်းသက်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဖောက် ထားသည့် အဖုံးပါ လူဆင်းပေါက်၏ ဆက်သွယ်မှုအတွက် မီတာ၂၀၀အချင်းပမာဏ ရှိရမည်။ တည်ဆဲမိလ္လာပိုက်၏ ပမာဏကို မိလ္လာပိုက်ဆက်သွယ်ခြင်း ထည်သွင်း မစဉ်းစားပါ။)

(၃)
တစ်ခန်းတွဲယူနစ် အိမ်ရာတည်ဆောက်မှုကို် အများပြည်သူသုံး ရေဆိုးပိုက်မှတဆင့် ဖော်သည့်လမ်းဆုံနှင့် ၁၀ခုမျှသာ ဆက်သွယ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသတ်မှတ်ထားသည ့်ခွင့်ပြုချက်ယူနစ် ထက်ပိုခဲ့သောအခါ အိမ်ရာတန်းတည်ဆောက်ပြုပြင်မှု၏ အသစ်သေးငယ်သော မိလ္လ ာပိုက်သည် တည်ဆဲမိလ္လာပိုက်မှတဆင့်လမ်းအောက်ရှိ ရေဆိုးပြွန် စသည့်ကို ဆင်းသက် စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဖောက်ထားသည့်အဖုံးပါ လူဆင်းပေါက််နှင့် ဆက်သွယ်သင် ့ပါသည်။

(င)
နောက်ဆုံးတော့ တိုက်တန်းတလျှောက် ယူနစ်တခု၏တစ်ခန်းတွဲယူနစ်အိမ်ရာ တည်ဆောက်မှု စံနှုန်းကိုတိုးချဲရန်နှင့်လမ်းကြောင်းလွဲရန် အလားတူမိလ္လာပိုက်၏ ပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပြုထားသည့်မိလ္လာပိုက်လမ်းလွှဲခြင်း တိုးတက်မှုနယ်မြေများ ဆက်သွယ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ရမည်။ မိလ္လာပိုက်အစိတ်အပိုင်း၏ လမ်းလွှဲရန် ပိုက်အဆုံး ကိုအလုံပိတ် ရမည်။

No comments: